Корпоративно и търговско право.

go to content

Корпоративно и търговско право

Регистрация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Кантората предлага изготвяне на необходимите документи за регистрирането на дадено търговско дружество или юридическо лице с нестопаснка цел, съгласно съответните нормативни актове и регистрира субекта пред компетентния орган в страната.

Предлагаме регистриране и промяна на обстоятелства на следните юридичеси лица:

 • Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД);
 • Акционерно дружество;
 • Сдружение;
 • Фондация;
 • Търговско представителство;

Независимо от националността на основателите им, всички регистрирани тук дружества се считат за юридически лица, които са установени и съществуват съгласно българското право.

Сливания и придобивания (M&A)

Кантората извършва услуги по консолидация на търговски дружества- сливане, отделяне и разделяне.

Съдействаме на клиентите във връзка с желаното от тях преобразуване и предоставяме съвети относно изготвянето, договарянето и изпълнението на договори за продажба на части от стопанската дейност.

Ликвидация

Ликвидацията е последният етап от съществуването на търговско дружество, когато вече не упражнява стопанска дейност.

Тя включва четири етапа:

 • уведомяване на кредиторите на дружеството, че същото прекратява дейността си. Уведомлението се обявява по партидата на дружеството в търговския регистър;
 • определяне на обема на активите на дружеството и подаването на доклад;
 • събиране на неизплатени вземания, изпълнение на всички задължения на дружеството;
 • разпределяне между всички партньори на активите след изпълнението на задълженията и събирането на неизплатени вземания;

Кантората предлага услуга по изпълнение на дейността на ликвидатор и предприема всички необходими действия в процедурата по ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел в съответствие с действащото законодателство;

Несъстоятелност

Несъстоятелността настъпва, когато търговец не е в състояние да изплати дължимите си парични задължения, които произтичат от търговската му дейност.

Кантората предлага следните правни услуги:

 • процесуално представителство на кредитор/длъжник при предприемане на действия за образуване на производство по несъстоятелност;
 • правна помощ при изготвянето на възражения, искане за допускане на мерки за защита и/или план за преструктуриране, подаване в съда на искане за образуване на производство по несъстоятелност;
 • правна помощ при подготовката/участието в заседанието на кредиторите;
 • оспорване на съдебните решения, с които се отхвърля искане за образуване на производство по несъстоятелност и/или съдебните решения относно откриването или прекратяването на производството по несъстоятелност;
 • правна подкрепа за дейността на синдика в несъстоятелност при текуща процедура по несъстоятелност;

Търговски сделки

Кантората предоставя професионална правна помощ при подготовката на общи условия за сключване на сделки от търговец.

Ние също така предоставяме:

 • правни консултации относно института за търговски продажби и правна помощ за практиката на успешен бизнес;
 • подготовка на комисионни договори и необходимата правна помощ по отношение на тях;
 • подготовка на договори за спедиция и превоз, договори по разплащателна сметка, договори за депозити и всякакви други договори по искане на клиента и съгласно търговското законодателство;

За контакти

×