Недвижими имоти.

go to content

Недвижими имоти

Продажби и придобивания, договори за лизинг

Съгласно българското законодателство, продажбата и закупуването на недвижим имот се реализират чрез договор, според който продавачът е длъжен да прехвърли на купувача правото на собственост върху конкретен недвижим имот за цена, която купувачът е длъжен да плати. Това се удостоверява чрез нотриален акт.

Кантората предлага консултации и съвет относно юридическите аспекти при продажба и придобиване на недвижим имот:

 • Правен анализ на историята, документите за собственост и гражданското състояние на имотите;
 • Изготвяне на необходимата документация за прехвърляне на собствеността;
 • Изготвяне и/или преглед на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 • Цялостно правно съдействие при сключване на сделката, представителство пред нотариус;

Договорите за лизинг се уреждат от българското законодателство като форма за предоставяне за временна употреба на стоки срещу възнаграждение. Има два вида лизинг с оглед на икономическата им цел – оперативен и финансов лизинг. В тази сфера кантората предоставя:

 • Провеждане на преговори с лизингодателите;
 • Изготвяне на договори за лизинг, уведомления, искания, приложения и др.;
 • Представителство в спорове;
 • Консултации в случай на нарушаване на договорни задължения;
 • Защита на правото на собственост;

Изготвяне на нотариални актове

Кантората осигурява представителство и предоставя съдействие на клиента пред Нотариус, изготвя всички необходими документи за сключване на нотариалния акт. След подписването на нотариалния акт той се вписва в българския имотен регистър.

Ипотеки

Съгласно българското законодателство ипотека на недвижима собственост може да бъде учредена, за да се обезпечи както собствено задължение, така и задължение на трето лице. Ипотеката се вписва в Имотния регистър въз основа на договор или по закон.

Кантората предоставя консултации относно ипотечното кредитиране и участие в преговори, свързани с банкови кредитни договори.

Финансиране на недвижими имоти

Кантората предоставя професионално правно проучване при покупка на недвижими имоти, правен статус, проверки за тежести, ипотеки, висящи съдебни дела, неплатени данъчни дългове с цел даване на правни съвети и съдействие при:

 • Изготвяне на цялостна документация, свързана със сделки с недвижими имоти;
 • Избор на подходящи недвижими имоти по предварително зададени критерии;
 • Преговори и представителство;
 • Данъчно планиране;

За контакти

×