Имуществени искове.

go to content

Кантората предоставя консултации във връзка с настъпване на застрахователно събитие.

Нашите услуги включват:

  • Съвети във връзка с всички аспекти на застрахователното право;
  • Подаване на възражение срещу отказа на застрахователя да изплати застрахователното обезщетение или сума;
  • Представяне на писмено искане към застрахователя във връзка със задължението за изплащане на застрахователното обезщетение или сума;
  • Съдебен процес пред българските съдилища относно вашите права, свързани със застрахователно събитие и отказ на застрахователя да изплати обезщетение;

За контакти

×