Конкуренция.

go to content

Конкуренция

Българското законодателство в областта на конкуренцията осигурява защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно положение,  и всички други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната или да засегнат търговията между страните, както и срещу нелоялна конкуренция.

В тази област адвокатската кантора предоставя представителство и правна помощ при:

  • действия, противоречащи на добрата практика и накърняващи интересите на клиента;
  • подвеждащи действия, подвеждаща и / или сравнителна реклама и / или имитация;
  • нелоялна конкуренция, насочена към нелоялно придобиване на клиенти;
  • неспазване на забраната за разкриване на търговска тайна;

За контакти

×