Преструктуриране на трудовите отношения.

go to content

Преструктуриране на трудовите отношения

Възникват обстоятелства, когато поради интереса на служителя се изисква преструктуриране на трудовото правоотношение. В тази връзка кантората предлага:

  • Съвети относно инициирани от работодателя промени в трудовия договор и разясняване на потенциалните рискове;
  • Становище относно възможностите за прекратяване на трудовото правоотношение от служителя/работника при защита на неговите интереси;
  • Предоставяне на служителя/работника на всички необходими документи, удостоверяващи възникването на трудови злополуки или професионални заболявания с цел максимално гарантиране на правата му;

За контакти

×