Продажби и придобивания, договори за лизинг.

go to content

Продажби и придобивания, договори за лизинг

Съгласно българското законодателство, продажбата и закупуването на недвижим имот се реализират чрез договор, според който продавачът е длъжен да прехвърли на купувача правото на собственост върху конкретен недвижим имот за цена, която купувачът е длъжен да плати. Това се удостоверява чрез нотриален акт.

Кантората предлага консултации и съвет относно юридическите аспекти при продажба и придобиване на недвижим имот:

  • Правен анализ на историята, документите за собственост и гражданското състояние на имотите;
  • Изготвяне на необходимата документация за прехвърляне на собствеността;
  • Изготвяне и/или преглед на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
  • Цялостно правно съдействие при сключване на сделката, представителство пред нотариус;

Договорите за лизинг се уреждат от българското законодателство като форма за предоставяне за временна употреба на стоки срещу възнаграждение. Има два вида лизинг с оглед на икономическата им цел – оперативен и финансов лизинг. В тази сфера кантората предоставя:

  • Провеждане на преговори с лизингодателите;
  • Изготвяне на договори за лизинг, уведомления, искания, приложения и др.;
  • Представителство в спорове;
  • Консултации в случай на нарушаване на договорни задължения;
  • Защита на правото на собственост;

За контакти

×