Регистрация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел.

go to content

Регистрация на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Кантората предлага изготвяне на необходимите документи за регистрирането на дадено търговско дружество или юридическо лице с нестопаснка цел, съгласно съответните нормативни актове и регистрира субекта пред компетентния орган в страната.

Предлагаме регистриране и промяна на обстоятелства на следните юридичеси лица:

  • Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД);
  • Акционерно дружество;
  • Сдружение;
  • Фондация;
  • Търговско представителство;

Независимо от националността на основателите им, всички регистрирани тук дружества се считат за юридически лица, които са установени и съществуват съгласно българското право.

За контакти

×