Категория: Angelova Law.

go to content

Изпълнение на договорни задължения в условията на пандемия от COVID-19

Основно правило в облигационните отношения е принципът, че „договорите трябва да се спазват“ („Pacta sunt servanda“), но при настъпили непредвидени обстоятелства правото позволява да се наруши от страните този принцип и в същото време да не настъпят санкционни последици за неизпълнилата страна по договора.


Read More
×